Umowa najmu lokalu użytkowego
(Zaktualizowano: 27 listopada, 2021)

Poprzez zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy w używanie określony umową lokal. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić wynajmującemu określony czynsz. Umowę tę można sporządzić na czas oznaczony lub nieoznaczony. Do tego rodzaju umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Nie występują tu żadne inne zasady ani unormowania, które należałoby brać pod uwagę. Oznacza to, że również przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów nie mają zastosowania do tego typu umowy.

Prawo nie wyklucza ustnego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Jednak zaleca się, by w każdym przypadku potwierdzać zawarcie umowy na piśmie. Odpowiednio sporządzony dokument jest większym zabezpieczeniem na czas wynajmu, dla obu stron.

Jeśli przewidywany okres wynajmu jest dłuższy niż 1 rok, umowa powinna zostać spisana.

W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy definicji lokalu użytkowego. Podaje ją rozporządzenie, w którym lokal użytkowy określany jest jako część budynku, zawierającego pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, które dodatkowo wydzielone są za pomocą przegród budowlanych. Wedle tegoż rozporządzenia lokalem użytkowym jest także budynek, który nie jest mieszkaniem, pomieszczeniem gospodarczym ani technicznym.

Zobacz też: Zakup mieszkania jako inwestycja – czy warto?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego

W przeciwieństwie do umów najmu mieszkania, w przypadku wynajmu lokalu użytkowego prawo daje większą swobodę, co do treści wzajemnych praw i zobowiązań stron. Wiele uzgodnień pomiędzy stronami można dzięki temu regulować indywidualnie. Dotyczy to również kwestii wypowiedzenia umowy przez strony.

Kodeks cywilny i treść umowy przewidują dwa przypadki, w których można wypowiedzieć umowę. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

  1. W sytuacji zawarcia umowy na czas nieoznaczony, w pełni uprawnione jest wypowiedzenie jej w dowolnym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustawowy termin wypowiedzenia określa art. 688 Kodeksu cywilnego, jednak umowa może przewidywać inne warunki wypowiedzenia.
  2. Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu lokalu komercyjnego, zawartej na czas określony, możliwe jest w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz zapisami samej umowy najmu.

Zobacz też: Aby ulżyć sobie z kredytami – do doradcy finansowego

Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy najmu lokalu komercyjnego

Jednym z najczęstszych powodów wypowiedzenia umowy przez wynajmującego jest zaleganie najemcy z opłatami za wynajem. Aby wypowiedzenie to było skuteczne, najemca musi zalegać z należnościami z tytułu wynajmu za czas nie krótszy niż dwa pełne okresy płatności. Art. 687 Kodeksu cywilnego jasno określa, że przed wypowiedzeniem najemca powinien również otrzymać pisemne upomnienie o zaleganiu z zapłatą i dodatkowy termin na jej spłatę.

Co ważne, okres zalegania z opłatami, po którym wypowiedziana zostaje umowa może być zmieniany wyłącznie na korzyść najemcy. Zatem może być on wydłużany, nie wolno natomiast go skracać.

Właściciel może również wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy najemca swoim zachowaniem czyni korzystanie z innych lokali budynków uciążliwym lub np. w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu.

Inne, częste przyczyny wypowiedzenia umowy to:

  • zbycie nieruchomości w czasie trwania umowy, co skutkuje często wypowiedzeniem przez nowego właściciela umowy najmu lokalu komercyjnego. Muszą jednak zostać zachowane ustawowe terminy wypowiedzenia,
  • wady lokalu, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia – wówczas wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy,
  • w innych przypadkach, określonych umową najmu lokalu użytkowego – np. nieprzejęcie lokalu w określonym terminie czy naruszenie zakazu konkurencji – jeśli określała go umowa.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *